App Information of [CBT] 라그나로크 오리진

App Name [CBT] 라그나로크 오리진 v2.2.0
Genre Games, Role Playing, Top Game APK
Size103 MB
Latest Version2.2.0
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-04-27
Rating7.1
Installs10,000+

Description of [CBT] 라그나로크 오리진

[CBT] 라그나로크 오리진

Game [CBT] 라그나로크 오리진 là dòng game Role Playing

Giới thiệu [CBT] 라그나로크 오리진

★ 구글스토어 마켓과 공식 홈페이지에서 사전예약 진행 중! ★
https://ragnarokorigin.gnjoy.com/
공식 홈페이지에서 사전예약을 하시면 푸짐한~ 보상을 드립니다.
(냥링을 따라한 마스크 / 1만 낙원단 주화 / 포션상자 3개)

★ CBT 진행 일정 ★
5월7일 11:00 ~ 5월13일 21:00
(사전예약에 참여한 계정으로 CBT 플레이가 가능합니다)

[게임 소개]
최고의 기쁨과 감동을 선사 할 라그나로크 오리진의 새로운 이야기!

◈ 오리진, 최고의 퀄리티 ◈
– 원작 이후 가장 향상 된, 퀄리티와 게임 아트!
– 원작의 감성을 넘은 고품질 그래픽!
– 가장 라그나로크 답게 진화한 최고의 계승작!

◈ 오리진, 최고의 자유도 ◈
– 높은 자유도와 다양한 필드 이벤트!
– 일상 컨텐츠와 자유 분방한 대륙을 모험!
– 리얼리티로 달라지는 다양한 날씨 변화!

◈ 오리진, 최고의 육성 시스템 ◈
– 특색 있는 다양한 직업군을 육성!
– 자유롭게 직업을 선택!
– 자신만의 스타일로 커스트마이징하고 떠나는 모험!

◈ 오리진, 최고의 전투 액션 ◈
– 수백개의 무기들의 타격모션 강화!
– 보다 향상된 뛰어난 타격감과 조작감!
– 오리진만의 특별한 액션 판타지!

◈ 오리진, 최고의 용병 시스템 ◈
– 너, 내 동료가 되라! 오리진의 세계에서 동료 찾기!
– 동료들과 함께 하는 방대한 전투 컨텐츠!

◈ 오리진, 최고의 감성형 컨텐츠 ◈
– 캐릭터, 용병, 정원, 펫 커스터마이징!
– 현실과 같은 셀카 기능과 메이크업!
– 잡지 시스템으로 기존에 없던 색다른 즐거움의 오리진!

◈ 오리진, 최고의 커뮤니티 ◈
– 특별한 인연을 만날 수 있는 다양한 커뮤니티 생활!
– 길드원들과 우정을 쌓을 수 있는 특별한 커뮤니티 컨텐츠!

*****************************************************

▶ 라그나로크 오리진 공식카페
https://cafe.naver.com/ragnarokorigin
(추후 공식 커뮤니티 오픈 예정! 많은 기대 부탁드립니다.)

▶ 라그나로크 오리진 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 접근 권한을 요청 합니다.
[필수적 접근권한]
사진/미디어/파일 엑세스: 게임을 실행하는데 필요한 파일을 휴대폰에 저장하기 위해 사용합니다. 접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근 권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

▶ 접근권한 철회방법
[안드로이드 버전 6.0이상]
접근 권한 별 철회 방법: 휴대폰 설정>애플리케이션>더보기(설정 및 제어>앱 설정>앱 권한>해당 접근권한 선택>접근권한 동의 또는 철회 선택.
앱 별 철회 방법: 휴대폰 설정>애플리케이션>해당 앱 선택>권한 선택>접근권한동의 또는 철회 선택

[안드로이드 6.0 미만]
운영체제 특성상 접근 권한 별 철회가 불가능하므로, 게임을 삭제하는 경우에만 접근권한 철회가 가능합니다. 안드로이드 버전을 업그레이드하여 주시는 것을 권장 드립니다

※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며, 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

▶ 개인정보취급방침 바로가기 https://rule.gnjoy.com/mobile/ragnarokorigin/support/popupPrivacy.asp

▶ 이용약관 바로가기
https://rule.gnjoy.com/mobile/ragnarokorigin/support/popupTerms.asp

▶ 1:1 문의하기 E-mail : [email protected]
—-
개발자 연락처 :
+82215889897
★ Advance reservation is in progress on Google Store Market and official website! ★
https://ragnarokorigin.gnjoy.com/
If you make a reservation in advance on the official website, we will reward you with plenty.
(Mask following Nyan Ling / 10,000 Paradise Coins / 3 Potion Boxes)

★ CBT Progress Schedule ★
May 7 11:00 ~ May 13 21:00
(CBT play is possible with the account that participated in the advance reservation)

[game introduction]
Ragnarok Origin’s new story that will bring you the best joy and emotion!

◈ Origin, the best quality ◈
-The most improved, quality and game art since the original!
-High quality graphics beyond the original sensibility!
-The best succession that evolved like the most Ragnarok!

◈ Origin, the highest degree of freedom ◈
-High freedom and various field events!
-Adventure on free-spirited continents with daily content!
-Various weather changes that change with reality!

◈ Origin, the best nurturing system ◈
-Cultivate a variety of unique occupations!
-Choose a job freely!
-Customize and leave in your own style!

◈ Origin, the best fighting action ◈
-Enhance the hitting motion of hundreds of weapons!
-Better hitting feeling and better handling!
-Origin’s unique action fantasy!

◈ Origin, the best mercenary system ◈
-Be my friend! Find colleagues in the world of origin!
-Massive battle content with colleagues!

◈ Origin, the best emotional content ◈
-Character, mercenary, garden, pet customization!
-Realistic selfie features and makeup!
-The origin of the unique pleasure that was not available with the magazine system!

◈ Origin, the best community ◈
-Various community life where you can meet special relationships!
-Special community content to build friendships with guild members!

************************************************** ***

▶ Ragnarok Origin Official Cafe
https://cafe.naver.com/ragnarokorigin
(The official community is scheduled to open in the future! Please look forward to it.)

▶ Ragnarok Origin Access Permission
When using the app, the following access rights are requested.
[Essential Access Rights]
Photo / Media / File Access: Used to store the files needed to play the game on the phone. After consenting to access, you can reset or revoke access as follows.

▶ How to revoke access rights
[Android version 6.0 or higher]
How to revoke by access rights: Phone Settings> Applications> More (Settings and Controls> App Settings> App Permissions> Choose Appropriate Access Privileges> Agree to or withdraw access privileges.
How to withdraw by app: Phone Settings> Applications> Choose the app> Choose Permissions> Choose Access Permission or Withdraw

[Under Android 6.0]
Because of the nature of the operating system, it is not possible to revoke access rights, so it is possible to revoke access rights only when the game is deleted. We recommend upgrading the Android version.

※ The app may not provide individual consent functions, and access rights may be revoked by the above method.

▶ Go to Privacy Policy https://rule.gnjoy.com/mobile/ragnarokorigin/support/popupPrivacy.asp

▶ Go to Terms of Use
https://rule.gnjoy.com/mobile/ragnarokorigin/support/popupTerms.asp

▶ 1: 1 Inquiry E-mail: [email protected]

Download APK

Tải APK (103 MB)

FAQ Download

[CBT] 라그나로크 오리진 có an toàn không?

Game [CBT] 라그나로크 오리진 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK [CBT] 라그나로크 오리진 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: [CBT] 라그나로크 오리진 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of [CBT] 라그나로크 오리진

Clabber LiveGames – free online card game

Clabber LiveGames - free online card game 3.86

Version 3.86

Developer

Uploaded 2020-08-15

Filesize 36.4 MB

Võ Lâm Hiệp Khách (Offline)

Võ Lâm Hiệp Khách (Offline) 1.0.22

Version 1.0.22

Developer

Uploaded 2020-04-13

Filesize 19.2 MB

Space Wars Galaxy Battle: Heroes Star Spaceship 3D

Space Wars Galaxy Battle: Heroes Star Spaceship 3D 1.2

Version 1.2

Developer

Uploaded 2020-07-29

Filesize 90.2 MB

Mini Craft New

Mini Craft New 1.0.220

Version 1.0.220

Developer

Uploaded 2020-11-19

Filesize 21.5 MB

Earth Protect Squad: Third Person Shooting Game

Earth Protect Squad: Third Person Shooting Game 2.07.64b

Version 2.07.64b

Developer

Uploaded 2020-11-24

Filesize 88.8 MB

Rummy Plus – Teen Patti Callbreak Indian Card Game

Rummy Plus - Teen Patti Callbreak Indian Card Game 2.503

Version 2.503

Developer

Uploaded 2020-08-26

Filesize 32.9 MB

逐日戰神

逐日戰神 10.0

Version 10.0

Developer

Uploaded 2020-08-16

Filesize 14.8 MB

Guide For Free Fire new strategies

Guide For Free Fire new strategies 2.0

Version 2.0

Developer

Uploaded 2020-04-05

Filesize 6.0 MB

Bible Word Puzzle – Free Bible Word Games

Bible Word Puzzle - Free Bible Word Games 2.11.25

Version 2.11.25

Developer

Uploaded 2020-06-14

Filesize 55.9 MB