App Information of 탭투갤럭시(TapToGalaxy)

App Name 탭투갤럭시(TapToGalaxy) v1.082
Genre Games, Role Playing
Size564.9 MB
Latest Version1.082
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-06-17
Rating
Installs5,000+

Description of 탭투갤럭시(TapToGalaxy)

탭투갤럭시(TapToGalaxy)

Game 탭투갤럭시(TapToGalaxy) là dòng game Role Playing

Giới thiệu 탭투갤럭시(TapToGalaxy)

탭투갤럭시의 Captain이 되신 것을 환영합니다!
4월 19일, 전투준비 완료!

나만이 가질 수 있는 유일한 아이템!
각각의 아이템마다
10가지 등급, 5가지 타입, 350여가지의 옵션
‘나만의 아이템’을 가져보세요!

다른 유저들과 경쟁해 더 높은 랭킹을 차지하라!
랭킹전, 화력전과 같은 콘텐츠에서
점점 강해지는 내 전투기로
더 높은 랭킹을 차지해보세요!

즐길 수 있는 다양한 콘텐츠
랭킹전, 화력전, 진영전, 개인전 등과 같은 전투 콘텐츠와
아이템 합성, 분해, 제작 등과 같은 다양한 콘텐츠를 즐겨보세요.

유저와 함께 만드는 게임!
불편사항이나 개선사항이 있다면
언제든 공식카페 게시판을 통해 보내주세요!
유저분들의 좋은 아이디어가 있다면 언제든 적극 환영입니다.

[공식 사이트]네이버 공식카페 https://cafe.naver.com/taptogalaxy
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC1G_enkcNFACpQ-IJCBmxQg
—-
개발자 연락처 :
240, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
2hksoft@2hksoft.com
Welcome to the Captain of Tap to Galaxy!
On April 19th, preparations for battle are complete!

 The only item you can only have!
For each item
10 grades, 5 types, 350+ options
Have’My Own Item’!

Compete with other users to get a higher ranking!
In content such as ranking wars and firepower warfare
With my fighter getting stronger
Try to take a higher ranking!

Various contents to enjoy
Battle content such as ranking battles, firepower battles, faction battles, individual battles, etc.
Enjoy a variety of content such as compositing, disassembling, and creating items.

A game made with users!
If there are any inconveniences or improvements
Please feel free to send it through the official cafe bulletin board!
If you have any good ideas from users, we are always welcome.

[Official site]Naver Official Cafe https://cafe.naver.com/taptogalaxy
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC1G_enkcNFACpQ-IJCBmxQg
무한할것 같았던 지구의 자원은 끝이 보이기 시작했다.
인류는 살아남기 위해 외연기관인 ‘광엔진’을 개발하였고,
마침내 다른 행성으로 진출하여 이주하기 시작한다.
태양계 주변 행성에 정착한 국가들은 우주 개척을 위해 ‘은하 동맹’을 결성하였고,
코스모스 민족은 은하계 저편, 아인스 행성계에 ‘은하 제국’을 건국한다.

우주 과학이 급속도로 성장하던 인류는 아주 많은 우주자원이 필요했지만
동맹과 제국이 정착한 행성계도 점차 노년기에 접어들었고 자원을 얻는 것은 점점 힘들어졌다.
우주 자원을 얻기 위해 두 세력은 갈등이 점차 심화되었고 표면적으로나마 유지되었던 평화는
결국 깨지고 말았다.

캡틴 여러분만의 고유무기와 전투기로
드넓은 우주의 행성들을 점령해보세요.

Download APK

Tải APK (564.9 MB)

FAQ Download

탭투갤럭시(TapToGalaxy) có an toàn không?

Game 탭투갤럭시(TapToGalaxy) bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 탭투갤럭시(TapToGalaxy) là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 탭투갤럭시(TapToGalaxy) Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 탭투갤럭시(TapToGalaxy)

.noah

.noah 3

Version 3

Developer

Uploaded 2020-08-12

Filesize 20.4 MB

Buff Slots!

Buff Slots! 1.5.3

Version 1.5.3

Developer

Uploaded 2020-05-28

Filesize 71.6 MB

Block Craft 3D: Building Simulator Games For Free

Block Craft 3D: Building Simulator Games For Free 2.11.0

Version 2.11.0

Developer

Uploaded 2020-04-08

Filesize 56.7 MB

Adventure Power Ninja Steel

Adventure Power Ninja Steel 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-05-11

Filesize 64.6 MB

AdVenture Communist

AdVenture Communist 6.0.0

Version 6.0.0

Developer

Uploaded 2021-03-22

Filesize 89.5 MB

Camel Race – Juego de Feria

Camel Race - Juego de Feria 0.16

Version 0.16

Developer

Uploaded 2020-06-09

Filesize 29.2 MB

Finish ‘Em

Finish 'Em 0.3

Version 0.3

Developer

Uploaded 2020-06-30

Filesize 76.4 MB

Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed

Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed 1.02.3

Version 1.02.3

Developer

Uploaded 2020-07-14

Filesize 61.1 MB

4Play – Phỏm Tá Lả Tú Lơ Khơ Online

4Play - Phỏm Tá Lả Tú Lơ Khơ Online 320.4

Version 320.4

Developer

Uploaded 2020-05-13

Filesize 70.1 MB