App Information of 일진에게 반했을 때

App Name 일진에게 반했을 때 v1.6.7
Genre Games, Simulation
Size64.6 MB
Latest Version1.6.7
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-06-18
Rating9.0
Installs500,000+

Description of 일진에게 반했을 때

일진에게 반했을 때

Game 일진에게 반했을 때 là dòng game Simulation

Giới thiệu 일진에게 반했을 때

남자친구인 ‘척’을 하다 진짜 남자친구가 되어버린
그의 별명은 18데레…

그들에게 찍히고
180도 달라졌던 내 인생이라고 생각했는데,

이제보니 오히려 반대로 나 때문에 그들의 인생이
한 270도 쯤은 달라진 것 같아 보인다.

열여덟, 열아홉, 그리고 스물…!

우리에게 무슨 일이 있었던 걸까?

평범하게 살고 싶은 범생이었던 나와
겉모습부터 평범하기 어려운 다섯 일진이들의
그 이후의 이야기♥

거기다 ‘나에게만’ 까칠하고,
분명 까칠하긴 한데 다정하고 이상한(?)
전혀 속을 알 수 없는 선배의 새로운 등장까지?!

아무래도 나… 이 선배한테까지도
제대로 찍힌 것 같은 기분이 드는데…?

“꼬북, 보고싶어 뒤지는 줄 알았다.”

‘일진에게 반했을 때’로 1년 만에 돌아온
다섯 일진이들과 꼬북,
그리고 새로운 선배의 만남으로
더욱 스펙타클해질 이야기가 궁금하다면?

————————————————-
는 원활한 게임 진행을 위해 아래의 권한 사용을 요청합니다.

인앱 구매(필수): 필요 시 게임 내 재화 결제
연락처(필수): 이벤트 참여 및 보상지급, 중복 보상 수령 어뷰징 방지
휴대폰(필수): 이벤트 참여 및 보상지급
Wifi 연결 정보(필수): 게임 리소스 다운로드 시 인터넷 연결 확인
기기 및 앱 기록(필수): 푸시 메시지 수신
사진/미디어/파일(필수): 스마트폰 저장소에 게임 리소스 저장
저장 용량(필수): 게임 플레이 데이터 저장
기기 ID 및 통화 정보(필수): 푸시 메지시 수신

***
접근 권한 설정 및 철회 방법
– Android 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회
– Android 6.0 미만 : 권한 철회 불가능. 앱 삭제로 권한 철회 가능

***
게임 상에서 유료 아이템 구매가 가능합니다.
(‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’에 따라 청약철회가 제한될 수 있습니다.)

***
이 게임은 최초 설치 시, 추가로 데이터를 다운 받습니다.
이때 안정적으로 인터넷에 연결되어 있어야 실행이 가능하며 와이파이 연결을 권장합니다.
인터넷 연결이 불안정하거나 중간에 끊어지는 경우 다운로드 과정에 문제가 생겨 앱이 정상적으로 실행되지 않을 수 있습니다.

***
게임 관련 문의는 휴대폰 기종 및 상황을 기재하시어
daynumber707@gmail.com 으로 메일을 보내주세요.

개인정보취급방침 및 서비스이용약관:
http://admin.becomead.com/provision/provision.php?lang=ko

개발사 홈페이지: www.day7games.com
개발자 연락처 : 010-4182-2221
—-
개발자 연락처 :
+821041822221

서울시 마포구 양화로 12길 16

105-87-87360
제 2016-서울마포-0320호
My boyfriend ‘Chuck’ was a real boyfriend
His nickname is 18 Dere …

They were shot
I thought it was my life that changed 180 degrees,

Now I see that their lives are reversed because of me
It seems like 270 degrees has changed.

Eighteen, thirteen, and twenty …!

What happened to us?

I wanted to live a normal life
From the outside,
After that story ♥

Besides, ‘only for me’
It ‘s obviously crazy but sweet and weird (?
Until the new appearance of senior who can not know the inside at all ?!

I do not even …
I feel like I got it right …?

“I thought I was going to miss it.”

I came back in a year as ‘When I was against Iljin’
Five days ago,
And as a new senior encounter
What if you are curious about a more spectacular story?

————————————————-
requests the following privileges for smooth game play.

In-app purchase (required): In-game in-game billing
Contact (required): Participate in events and pay compensation, receive duplicate compensation, prevent invasion
Mobile phone (required): Participation in event and compensation
Wifi connection information (required): Check internet connection when downloading game resources
Device and app history (required): Receive push messages
Photos / media / files (required): Save game resources to your smartphone store
Storage (required): Save gameplay data
Device ID and call information (required): Receive push messages

***
How to set and revoke access rights
– Android 6.0+: Settings> Application manager> Select app> Permissions> Revoke access
– Under Android 6.0: Can not revoke permissions. Ability to revoke permissions by removing app

***
Paid items can be purchased in the game.
(In accordance with the ‘Consumer Protection Act on Electronic Commerce etc.’, withdrawal may be restricted.)

***
The game will download additional data during the initial installation.
At this time, you need to be connected to the Internet to be stable, and Wi-Fi connection is recommended.
If your internet connection is unstable or intermittent, you may have trouble downloading and your app may not run properly.

***
If you have any questions about the game,
Please send mail to daynumber707@gmail.com.

Privacy Policy and Terms of Service:
http://admin.becomead.com/provision/provision.php?lang=en

Developer website: www.day7games.com
Contact Developer: 010-4182-2221

Download APK

Tải APK (64.6 MB)

FAQ Download

일진에게 반했을 때 có an toàn không?

Game 일진에게 반했을 때 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 일진에게 반했을 때 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 일진에게 반했을 때 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 일진에게 반했을 때

Panda Solitaire Match

Panda Solitaire Match 1.2.25

Version 1.2.25

Developer

Uploaded 2020-07-25

Filesize 21.1 MB

Dino Hunter King

Dino Hunter King 1.0.18

Version 1.0.18

Developer

Uploaded 2020-07-06

Filesize 116.5 MB

Hole.io

Hole.io 1.8.0

Version 1.8.0

Developer

Uploaded 2020-05-22

Filesize 87.5 MB

Archery Talent

Archery Talent 0.4.2

Version 0.4.2

Developer

Uploaded 2020-08-08

Filesize 89.2 MB

Bold Moves

Bold Moves 1.12

Version 1.12

Developer

Uploaded 2020-06-06

Filesize 110.2 MB

Curse of Aros – MMORPG

Curse of Aros - MMORPG 1.18.2

Version 1.18.2

Developer

Uploaded 2020-05-13

Filesize 4.2 MB

Cat Jump

Cat Jump 1.1.26

Version 1.1.26

Developer

Uploaded 2020-08-26

Filesize 26.8 MB

FPS Gun Strike: Counter Terrorist Mission

FPS Gun Strike: Counter Terrorist Mission 2.6

Version 2.6

Developer

Uploaded 2020-07-18

Filesize 89.2 MB

Magical Pairs: Memory Game – Pair Matching Puzzle

Magical Pairs: Memory Game - Pair Matching Puzzle 1.3.10

Version 1.3.10

Developer

Uploaded 2020-09-17

Filesize 38.2 MB