Thông Tin 용기사 키우기 : RPG (방치형)

Full Name용기사 키우기 : RPG (방치형)
Nhà phát triển
Thể loạiGames, Role Playing
Kích thước121.7 MB
Lượt cài đặt1,000+
Phiên bản1.2.1
Yêu cầuAndroid 4.4+
Cập nhật2020-09-04

용기사 키우기 : RPG (방치형)

Game 용기사 키우기 : RPG (방치형) là dòng game Role Playing

Giới thiệu 용기사 키우기 : RPG (방치형)

켜놓고 방치만 해도 자동으로 사냥하는 방치형 RPG
드래곤 용사 키우기 !

강화하라! 처치하라! 획득해라! 방치해라!

간단하면서도 재밌게 즐길 수 있는 스테이지 방치형 RPG!!

◈ 능력치를 올려 강해지세요!
공격력,크리티컬,크리티컬확률,사냥골드획득량,공격속도등 레벨업!
빠르게 강해지고 빠르게 사냥할 수 있게 능력치를 올려보세요!

◈ 무기를 뽑아 강화하고 진화시켜 최강의 무기를 획득하세요!
무기 뽑기를 통해 각 등급의무기를 획득하고 강화할 수 있습니다.
최강의 무기는 뽑기가 아닌 진화로만 획득! 무기를 진화 시키세요!

◈ 유물을 뽑아 더욱 더 강해지세요!
무한 중첩이 가능한 유물뽑기를 통해 무한하게 성장하세요!

◈ 퀘스트를 클리어하고 많은 보상을 획득해보세요!
퀘스트는 켜놓고 있어야지만 얻을 수 있는 골드라 플레이중에 많은 골드를 얻을 수 있어요!

◈ 꺼놔도 얻는 오프라인보상!
게임을 꺼두어도 12시간동안은 자동으로 사냥을 해주기 때문에 다시들어가면
오프라인 골드를 획득하실 수 있어요!

◈ 이펙트를 모아 골드획득량을 늘려보자!
이펙트를 얻을때마다 증가하는 골드획득량으로 더욱 빠르게 돈을 벌어보세요!

◈ 상점에서 수많은 아이템과 재화를 구매하세요 !
각 재화끼리 교환이가능하고 , 여러가지 기능의 아이템을 판매하고 있어요!

◈ 버프능력을 사용해 더욱 더 빠르게 사냥하세요!
다양한 특수능력으로 빠른 스테이지 진행을 하실 수 있습니다 .
쿨타임이 끝날 때 마다 바로바로 스킬을 써주세요 !

◈ 던전
보스 100마리 처치하고 일정 난이도의 보스를 처치하면 다음난이도의 모드가
열립니다 ! 보스를 처치하고 많은 보상을 받아보세요!

◈ 인벤토리에 랜덤뽑기상자를 얻어보세요!
재화목록을 확인하고 랜덤뽑기로 아이템,재화,유물을 획득해보세요!

◈ 일일 접속 보상을 받으세요!
매일매일 접속해 보상을 획득하시면 더욱 더 재미있는 게임을 하실 수 있어요!

◈ 상점에서 필요한 아이템을 구매하세요!
골드,크리스탈,광고제거,이펙트 등 여러가지 상품을 구매하실 수 있습니다 .

개발자 연락처 :
+8210-4025-0331
wogudtkdgn@naver.com

기타버그나 오류가 있을 시 , 연락주시면 이용자분들의 의견을 적극반영하여
빠른 업데이트를 진행하겠습니다.

업데이트 관련내용은 카페를 개설해 작성할 예정입니다! 감사합니다.
—-
개발자 연락처 :
01040250331
A neglect-type RPG that automatically hunts when left on and left alone
Raise a dragon warrior!

Strengthen! Kill it! Get it! Leave it alone!

Simple yet fun stage-free RPG!!

◈ Become stronger by raising your stats!
Level up attack power, critical, critical probability, hunting gold gain, attack speed, and more!
Get stronger and boost your abilities to hunt faster!

◈ Choose weapons to strengthen and evolve to obtain the strongest weapon!
Weapons can be used to acquire and strengthen weapons of each rank.
The strongest weapon is obtained by evolution, not by drawing! Evolve your weapons!

◈ Pick up artifacts and become stronger!
Grow infinitely by drawing artifacts that can be stacked infinitely!

◈ Clear the quests and get lots of rewards!
Quests must be turned on, but you can get a lot of gold while playing Gold!

◈ Offline compensation even when turned off!
Even if you turn off the game, it will automatically hunt for 12 hours.
You can earn offline gold!

◈ Collect effects to increase the amount of gold you earn!
Earn money faster with increasing amounts of gold every time you get an effect!

◈ Purchase numerous items and goods in the store!
Each goods can be exchanged, and various functions are available!

◈ Use the buff ability to hunt even faster!
You can perform a fast stage with various special abilities.
Whenever the cooldown ends, write your skills right away!

◈ Dungeon
If you kill 100 bosses and defeat a boss of a certain difficulty, the mode of the next difficulty is
Opens! Defeat the boss and get lots of rewards!

◈ Get a random draw box in your inventory!
Check the list of goods and get items, goods and artifacts by random drawing!

◈ Get daily access rewards!
If you log in every day to earn rewards, you can play even more fun games!

◈ Buy the necessary items at the store!
You can purchase various products such as gold, crystal, advertisement removal, and effects.

Developer Contact:
+8210-4025-0331
wogudtkdgn@naver.com

If there are any other bugs or errors, please contact us to actively reflect the opinions of users
I will proceed with the quick update.

We will open a café for update-related content! Thank you.

Download APK

Tải APK (121.7 MB)

FAQ Download

용기사 키우기 : RPG (방치형) có an toàn không?

Game 용기사 키우기 : RPG (방치형) bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 용기사 키우기 : RPG (방치형) là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 용기사 키우기 : RPG (방치형)Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 용기사 키우기 : RPG (방치형)

Zombie Idle Defense

Zombie Idle Defense

Version

Developer

Update 24-05-2020

Filesize

Ronda

Ronda 6.37

Version 6.37

Developer Bendev soft.

Update 30-08-2020

Filesize 21.3 MB

Slots! 2020 Vegas Mega Win

Slots! 2020 Vegas Mega Win 1.5

Version 1.5

Developer BiggestGame

Update 29-05-2020

Filesize 41.6 MB

Escape game: change clothes

Escape game: change clothes 1.1.1

Version 1.1.1

Developer AlignmentSharp

Update 21-06-2020

Filesize 79.0 MB

Puzzle Wings: match 3 games

Puzzle Wings: match 3 games 1.9.0

Version 1.9.0

Developer Neon Game

Update 16-08-2020

Filesize 43.5 MB