App Information of 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자

App Name 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 v2.5.0502898
Genre Games, Role Playing
Size260.8 MB
Latest Version2.5.0502898
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-06-19
Rating9.5
Installs1,000,000+

Description of 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자

왕이되는자 – 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자

Game 왕이되는자 – 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 왕이되는자 – 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자

당신은 왕이 되는자, 세상을 흔드는 최강의 권력자!
서민에서 왕까지 최초의 궁정 권력쟁탈 SRPG! 왕이되는자!

◈ 게임소개
국내 최초 킹메이커 모바일 게임, 관료사회의 잔인함과 전투를 완벽하게 구현!
2020년 놓칠 수 없는 전략 시뮬레이션 게임.
고대 임금의 생활을 직접 체험하고 금전, 명예, 권력까지 가질 수 있는 드라마틱한 신세계!
문객과 후궁 미녀의 도움을 받아 천하를 통일해 보세요.

◈ 게임특징
【전통 벼슬 문화 재현】
고대의 직장생활이 예전 그대로 눈앞에 펼쳐지며 원시세계의 약육강식
강한자만 올라갈 수 있는 최고의 자리,누구나 설 수 있는 것이 아닙니다.
계급과 예의를 철저히 지켜야하는 새로운 세계, 오직 왕만이 가질 수 있는 절대 권력!

【범인을 체포하라!】
벼슬길에는 언제든지 장애가 발생합니다. 방해하는 악인들을 철저하게 응징하세요!
독창적인 감옥 시스템! 체포한 탐관오리 NPC를 감옥에 교육하고,
백성에게 약탈해온 자원들 몰수하여 다시 백성에게 돌려줍니다.

【하늘의 별처럼 눈부신 황궁의 후궁미녀!】
절대권력자인 왕의 옆에 어찌 미녀가 빠질 수 있을까요?
후궁 미녀와의 사랑의 연결로 태어난 자녀를 육성하여 상류 혈통을 이어갑니다.
후궁들과의 사이에서 생긴 자녀들을 다른 유저들과 혼인시켜 실력을 강화하세요!

【혼자만의 싸움이 아닌 용자들의 연합】
유명한 문객들이 한 곳에 모여 오로지 왕에게만 복종하는 심복이 됩니다.
한림원과 서원에서의 수업은 문객 육성 시 필수 요소!
내부의 적, 외래의 침략자를 없애할 비밀 무기!

【푸짐한 PVP시스템, 플레이어들간의 열결고리】
강한자와 강한자의 동맹, 게임세계에서의 독특한 우정!
최강자를 증명할 수 있는 전쟁은 바로 연맹전!
치열한 전투를 통해 권력의 중심으로 질주하세요!

◈ 공식 커뮤니티
왕이되는자 공식카페, 페이스북 페이지를 방문하여 최신 소식, 유용한 Tip, 그리고 이벤트를 확인하세요!
공식카페: http://cafe.naver.com/becomeking.cafe
페이스북: https://www.facebook.com/beking.mobile/
You are the king, the strongest power that shakes the world!
The first court power struggle SRPG from ordinary people to kings! Become king!

◈ Game Introduction
Korea’s first kingmaker mobile game, fully implementing the brutality and battle of the bureaucracy!
A strategy simulation game you can’t miss in 2020.
A dramatic new world where you can experience the life of an ancient king and have money, honor and power!
Unify the world with the help of the visitor and the beauty of the concubine.

◈ Game Features
【Reproduction of traditional crest culture】
The ancient work life unfolds in front of you as it used to be, and the primitive world’s weak meat diet
The best place where only the strong can go up, not everyone can stand.
A new world in which class and courtesy must be strictly observed, the absolute power that only a king can have!

【Arrest the criminal!】
Disturbance occurs at any time. Retribute the disturbing wicked people thoroughly!
Original prison system! Educate the captured Ngwan Duck NPC in prison,
Confiscate the resources that have been plundered by the people and return them to the people.

【Beautiful beauty of the Imperial Palace like a star in the sky!】
How can a beauty fall beside the absolute power of the king?
It nurtures children born through a connection of love with the beauty of the concubine and continues the upstream lineage.
Enhance your skills by marrying children created between concubines with other users!

【Alliance of the dragons, not fighting alone】
Famous visitors gather in one place and become the only blessings that obey the king.
Classes at Hallymwon and Seowon are essential elements for fostering visitors!
Secret weapon to get rid of internal enemies and foreign invaders!

【Plenty of PVP systems, the link between players】
Strong and strong alliance, unique friendship in the game world!
The war that can prove the strongest is the federation!
Race to the center of power in a fierce battle!

◈ Official community
Visit King’s Official Cafe, Facebook page for the latest news, useful tips and events!
Official cafe: http://cafe.naver.com/becomeking.cafe
Facebook: https://www.facebook.com/beking.mobile/
1. 중원축록 이벤트 오픈

2. 연맹집결 이벤트 오픈

3. 관아 이벤트 탈락 규칙 추가

4. 푸시 알림 기능 추가

5. 내비게이션 바 버그 수정

6. 일부 시스템 최적화

Download APK

Tải APK (260.8 MB)

FAQ Download

왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 có an toàn không?

Game 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자

Queen’s Garden 2

Queen's Garden 2 1.97

Version 1.97

Developer

Uploaded 2020-08-23

Filesize 78.0 MB

ドッキリ神回避3 -脱出ゲーム

ドッキリ神回避3 -脱出ゲーム 1.5.0

Version 1.5.0

Developer

Uploaded 2020-08-14

Filesize 40.6 MB

wormate.io

wormate.io 3.3.3

Version 3.3.3

Developer

Uploaded 2020-11-14

Filesize 19.2 MB

Crimes & Puzzles

Crimes & Puzzles 0.9.3

Version 0.9.3

Developer

Uploaded 2020-08-14

Filesize 458.3 MB

Sudoku

Sudoku 2.4.1.235

Version 2.4.1.235

Developer

Uploaded 2020-07-20

Filesize 75.6 MB

Worm Zone – Snake Worm Crawl 2020

Worm Zone - Snake Worm Crawl 2020 1.0.4

Version 1.0.4

Developer

Uploaded 2020-07-04

Filesize 6.0 MB

Coffin Dance Meme | The Game

Coffin Dance Meme | The Game 11.0.0

Version 11.0.0

Developer

Uploaded 2020-09-07

Filesize 28.9 MB

Alima’s Baby Nursery

Alima's Baby Nursery 1.197

Version 1.197

Developer

Uploaded 2020-06-30

Filesize 65.9 MB

Miami Crime Vice Town

Miami Crime Vice Town 2.2.1

Version 2.2.1

Developer

Uploaded 2020-04-24

Filesize 86.1 MB