App Information of 열혈강호M : 무림쟁패

App Name 열혈강호M : 무림쟁패 v2.0.31
Genre Action, Games
Size68.3 MB
Latest Version2.0.31
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-07-06
Rating8.7
Installs100,000+

Description of 열혈강호M : 무림쟁패

열혈강호M : 무림쟁패

Game 열혈강호M : 무림쟁패 là dòng game Action

Giới thiệu 열혈강호M : 무림쟁패

■ 만화 ‘열혈강호’ 스토리와 액션 그대로 ■
한비광, 담화린, 매유진, 노호, 4명의 열혈강호 주인공들로 즐기는 몰입감 있는 횡 스크롤 액션
50종 이상의 개성 넘치는 캐릭터를 동료 삼아 함께 즐기는 전투!

■ 쉽고 화려한 콤보, 다양한 조작의 재미 ■
– 화려한 연계기를 단 2개 버튼으로! 초식은 스와이프로 더 쉽게!
– 전투 상황에 따라 다양하게 적용 가능한 박진감 넘치는 콤보 액션

■ 수집욕을 자극하는 매력적인 동료 캐릭터 ■
– 50종 이상의 동료를 모아 성장 시킬수록 더 강력해지는 캐릭터!
– 내가 원하는 동료를 배치하고, 6:6 전투도 경험하세요.

■ 친구와 즐기는 다양한 대전과 경쟁 콘텐츠 ■
– 1:1 PVP, 6:6 동료 PVP 등 경쟁 콘텐츠를 즐기세요.
– 문파원들을 모으고 협력하여, 최강의 문파를 만들어 보세요.

■ 스마트폰 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]카메라: 사진 및 동영상 업로드를 위한 촬영에 필요합니다.
사진: 영상 저장, 사진 및 동영상 업로드 하는데 필요합니다.
선택적 접근권한 허용에 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법] – AOS
▶ 안드로이드 6.0 이상 : 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만 : 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회 하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.

▶ 이 게임은 부분유료 아이템 구매가 가능합니다. 부분유료 아이템 구매 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
▶ 이 게임의 이용과 관련된 제반사항은 네이버 카페(https://cafe.naver.com/nexonyulgangm)ACT5 모바일 서비스 이용약관 및 ACT5 개인정보처리 방침을 통해 확인할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
3F, Bongeunsa-ro 64Gil 8, GangNam-gu, Seoul, Republic of Korea (06153)
+8225667987
■ The story and action of the cartoon “Huge Blood” ■
Enjoy immersive side-scrolling action enjoyed by Han Bi-gwang, Damhwa-lin, Mae-yu-jin, No-ho, and four passionate heroes.
Battle with 50 or more kinds of characters full of personality and enjoy together!

■ Easy and colorful combo, various operation fun ■
-Gorgeous linkage with just 2 buttons! Herbivorous is easier with a swipe!
-Exciting combo action that can be applied to various battle situations

■ Attractive fellow character that stimulates the desire to collect ■
-The character becomes more powerful as you collect and grow 50 or more colleagues!
-Deploy your favorite mate and experience the 6: 6 battle.

■ Various competitions and competitive contents to enjoy with friends ■
-Enjoy competitive content such as 1: 1 PVP and 6: 6 fellow PVP.
-Collect and cooperate with Munpawon to create the strongest Munpa.

■ Smartphone App Access Rights Guide
When using the app, we are requesting access to provide the following services.

[Optional access rights]Camera: Required for shooting to upload photos and videos.
Photo: Required for saving video, uploading photos and videos.
You can use the service even if you do not agree to allow selective access.

[How to revoke access]-AOS
▶ Android 6.0 or higher: Settings> Apps> Privilege item selection> Privilege list> Select permission or withdraw access
▶ Under Android 6.0: Upgrade the operating system to revoke access or delete the app
※ The app may not provide individual consent functions, and access rights may be revoked by the above method.

▶ This game can be purchased for partially paid items. Additional charges may apply when purchasing partially paid items.
▶ You can check all matters related to the use of this game through Naver Cafe (https://cafe.naver.com/nexonyulgangm) ACT5 mobile service terms and conditions and ACT5 privacy policy.
[7월 9일 업데이트 내용] [이벤트]-빙고 이벤트 추가

Download APK

Tải APK (68.3 MB)

FAQ Download

열혈강호M : 무림쟁패 có an toàn không?

Game 열혈강호M : 무림쟁패 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 열혈강호M : 무림쟁패 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 열혈강호M : 무림쟁패 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 열혈강호M : 무림쟁패

You Sunk – Submarine Torpedo Attack

You Sunk - Submarine Torpedo Attack 3.8.2

Version 3.8.2

Developer

Uploaded 2021-03-20

Filesize 18.7 MB

Triviata

Triviata 1.0.49

Version 1.0.49

Developer

Uploaded 2020-09-26

Filesize 30.2 MB

Draw Surfing

Draw Surfing 1.10.0

Version 1.10.0

Developer

Uploaded 2020-06-29

Filesize 13.6 MB

Hints for Baby Yellow Horror

Hints for Baby Yellow Horror 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2021-03-28

Filesize 6.2 MB

Learning to Write ABC and 123 – Game for Toddlers

Learning to Write ABC and 123 - Game for Toddlers 1.0.3

Version 1.0.3

Developer

Uploaded 2020-08-31

Filesize 31.1 MB

Logo Quiz Ultimate Guessing Game

Logo Quiz Ultimate Guessing Game 4.2.9

Version 4.2.9

Developer

Uploaded 2021-07-01

Filesize 15.3 MB

Tiến Lên Miền Nam – Tiến Lên Offline 2020

Tiến Lên Miền Nam - Tiến Lên Offline 2020 1.2.3

Version 1.2.3

Developer

Uploaded 2020-07-23

Filesize 6.1 MB

Bounty Raid

Bounty Raid 3.1

Version 3.1

Developer

Uploaded 2020-08-19

Filesize 4.1 MB

Wife Fall In Love With Husband:Marriage Life Story

Wife Fall In Love With Husband:Marriage Life Story 1.1.0

Version 1.1.0

Developer

Uploaded 2020-08-23

Filesize 79.5 MB