Thông Tin 언노운시티

Full Name언노운시티
Nhà phát triển
Thể loạiAdventure, Games
Kích thước191.1 MB
Lượt cài đặt10+
Phiên bản1.003
Yêu cầuAndroid 4.4+
Cập nhật2020-03-08

언노운시티

Game 언노운시티 là dòng game Adventure

Giới thiệu 언노운시티

“당신은 어떤 사람입니까?”
눈을 떠보니 하루아침에 낯선 곳에서 세상 사람들과 색깔이 사라졌다?!

플레이어의 성향(MBTI)에 따라 달라지는 다양한 스토리와 9가지 엔딩!!
당신은 아버지/어머니 엔딩? 사업가 엔딩? 소방관 엔딩? 킬러 엔딩?
언노운시티를 통해 알아가보세요!

낯선 흑백 세상에서 자신 스스로가 누군지 알아내기 위한 카일의 5일 간의 이야기..!!

신개념 카카오톡 형태의 고퀄리티 스토리 인디게임, 언노운시티!!

==========================================================

≪ 게임 소개 ≫

▶ 플레이어의 행동과 대사의 선택 하나하나에 따라 달라지는 다양한 스토리와 동료!!

▶ 5일에 걸친 카일의 이야기, 하지만 그 끝은 당신의 손에 달려있다!!

▶ 보기만 해도 감탄할 수 밖에 없다, 눈이 즐거운 고퀄리티 그림체!!

▶ 어떤 엔딩이 기다릴까, 8가지의 엔딩과 1개의 진 엔딩!!

▶ 나는 어떤 부류의 사람일까, 당신의 성향에 따라 달라지는 게임 스토리와 엔딩!!

==========================================================

≪ 게임 안내 ≫

▶ 해당 게임은 안드로이드만 지원합니다.

▶ 해당 게임의 모든 데이터는 구글 계정과 연동되어 저장됩니다.

▶ 해당 게임의 그림 및 작품들과 그 모든 저작권은 게임 제작 인디팀 사업체인 게미스(Gameis)에게 있습니다.

▶ 해당 게임은 총 5일 차로 이루어졌으며 대사 및 행동의 선택에 따라 스토리가 진행됩니다.

▶ 게임의 4일 차부터는 1,500원의 소액 결제 이후에 이용하실 수 있습니다.

▶ 게임의 진 엔딩인 [진실의 엔딩]은 나머지 8가지 엔딩 중 각기 다른 최소 3개의 엔딩을 클리어하거나 혹은 1,500원 결제 후 이용하실 수 있습니다.

▶ 해당 게임은 인디 게임으로 설명 맨 하단의 페이스북 페이지에서 게미스가 제작하는 최신 게임의 소식들을 확인할 수 있습니다.

▶ 해당 게임 이용 중 불편한 점이나 문의 사항이 있으시면 아래 이메일로 연락주시면 감사하겠습니다.

▶ 인게임 메인 브금 출처: ToTheMoon님의 망각

이메일: gameiscompany@gmail.com
페이스북 페이지: https://www.facebook.com/GameisKR
—-
개발자 연락처 :
개발팀 E-Mail: gameiscompany@gmail.com

대표 E-Mail: peter95510@naver.com

Gameis 페이스북: https://www.facebook.com/GameisKR
“Who are you?”
When I opened my eyes, the color of the world disappeared from a stranger in a day ?!

Various stories and 9 endings depending on the player’s inclination (MBTI) !!
Are you a father / mother ending? Businessman ending? Firefighter ending? Killer ending?
Find out through Unknown City!

Kyle’s 5-day story to find out who he is in a strange black and white world .. !!

New concept KakaoTalk high quality story indie game, Unknown City !!

================================================== ========

≪ Game introduction ≫

▶ A variety of stories and companions that vary depending on the player’s actions and selection of dialogues!

▶ Kyle’s story over 5 days, but the end is in your hands !!

▶ You just have to admire it by looking at it.

▶ Which ending will wait, 8 endings and 1 gin ending !!

▶ What kind of person am I, game story and ending depending on your inclination !!

================================================== ========

≪ Game Guide ≫

▶ This game supports Android only.

▶ All data of the game is saved in connection with the Google account.

▶ Pictures and works of the game and all copyrights belong to Gameis, a game production indie team business.

▶ The game was played in 5 days, and the story proceeds according to the dialogue and action choices.

▶ From the 4th day of the game, you can use it after a small payment of 1,500 won.

▶ The game’s true ending [Truth’s Ending] can be used after clearing at least three different endings among the remaining 8 endings or after paying 1,500 won.

▶ This game is an indie game. You can check the news of the latest game produced by Gemis on the Facebook page at the bottom of the description.

▶ If you have any inconvenience or inquiries while using the game, please contact us via the email below.

▶ In-game main source: ToTheMoon’s oblivion

Email: gameiscompany@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/GameisKR

Download APK

Tải APK (191.1 MB)

FAQ Download

언노운시티 có an toàn không?

Game 언노운시티 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 언노운시티 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 언노운시티Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 언노운시티

Gigawin

Gigawin 1.05

Version 1.05

Developer NGW Online Games

Update 07-06-2020

Filesize 38.5 MB

World War Polygon: WW2 shooter

World War Polygon: WW2 shooter 2.00

Version 2.00

Developer Alda Games

Update 24-04-2020

Filesize 53.7 MB

Escape Game – The Secret Of Anubis

Escape Game - The Secret Of Anubis 1.4.11

Version 1.4.11

Developer Beeappygames

Update 09-09-2020

Filesize 75.4 MB

Shopping Mall Car & Truck Parking

Shopping Mall Car & Truck Parking 1.2

Version 1.2

Developer Play With Games

Update 01-07-2020

Filesize 78.0 MB

Rune Rebirth

Rune Rebirth 1.88

Version 1.88

Developer CUTKEY Studio

Update 24-07-2020

Filesize 208.2 MB