App Information of 다크 오리진

App Name 다크 오리진 v22.0
Genre Games, Role Playing
Size88.4 MB
Latest Version22.0
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-08-20
Rating10.0
Installs100,000+

Description of 다크 오리진

다크 오리진

Game 다크 오리진 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 다크 오리진

■ 3월 22일 업데이트 내용 안내

1. 신병 시스템 추가
2. 외성 세계 채팅 기능 추가
3. 외성 통치자 시스템 추가
4. 외성 현상금 퀘스트 추가
5. 외성 보물지도 추가
6. 신규 날개 2종 추가
7. 신규 탈것 2종 추가
8. 기타 버그사항 수정

—————————————————————————————————-

다크오리진은 차원이 다른 모바일 MMO RPG 게임입니다.
친구들과 함께 길드를 만들고, 함께 사냥하는 즐거움과 레벨업 까지 경험해 보세요!!
아무리 강력한 몬스터라도 친구들과 함께 라면 이겨낼 수 있습니다.
차원이 다른 RPG 다크오리진에서 승리의 쾌감과 특별한 보상을 획득하세요~

▣ 게임 설명 ▣
▶ 전사, 마법사, 암살자로 분류되는 3개의 클래스!
▶ 매일 진행되는 일일임무와 현상금 퀘스트를 통해 캐릭터 강화!
▶ 길드원과 함께 하는 나만의 영지를 점령하라! 대규모 PvP 컨텐츠 영지점령전!
▶ 필드에서 진행되는 무한 PvP
▶ 무작위로 진행되는 컨텐츠를 클리어하고, 보상을 획득하라 유적던전!

▣ 기본 보상 ▣
▶ 다크오리진 에는 각각의 임무들이 있습니다.
다양한 임무들을 클리어 하면서 나만의 아이템을 모아보세요!
– 일일임무들은 하루에 한번 업데이트 됩니다.

▣ 시스템 기능 ▣
▶ 캐릭터 최고 레벨
캐릭터의 최고 레벨은 120 입니다. 다채로운 전투를 이용해 레벨을 올려보아요!
▶ 음성채팅 기능이 있어 길드와 함께 전술적인 사냥 & PvP가 가능합니다.
▶ 클래스 선택만이 끝이 아니에요~ 다양한 파트너를 수집하고, 새로운 스킬들을 획득하세요.

♡지금 바로! 다크오리진을 이용하면서 당신의 손끝에서 전투를 느껴보세요♡

▣ 커뮤니티 ▣
▶ 다크오리진 공식 카페 – http://cafe.naver.com/eyoudarkorigin
▶ 다크오리진 페이스북 – https://facebook.com/darkorigin.eyougame

————————————————————–

▣ 스마트폰 앱 접근권한 안내 ▣
원활한 게임환경을 제공하기 위해 아래 단말기 권한의 접근을 허용해 주시기 바랍니다.

[필수적 접근권한]파일 저장 : 게임 설치 파일, 업데이트 파일 저장을 위한 권한

[선택적 접근권한]전화 : 휴대폰번호로 계정 연동을 진행하기 위한 권한
카메라/미디어 : 게임 내 프로필 이미지 변경을 진행하기 위한 권한
마이크 사용 허용 : 게임 내 음성 채팅을 기능 사용을 위한 권한

[접근권한 철회 방법]▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
서울 금천구 가산디지털1로 181, 2005
Eyougame Inc.
■ March 22 update information
 
1.Add boot system
2. Add external world chat function
3. Add external ruler system
4. External bounty quests added
5. Add an external treasure map
6. Added 2 new wings
7. Added 2 new vehicles
8. Other bug fixes

————————————————– ————————————————–

Dark Origins is another mobile MMO RPG game.
Create a guild with friends, experience the fun and level up to hunt together!
No matter how powerful the monster is, you can overcome it with your friends.
Get victory pleasure and special rewards in RPG Dark Origins in a different dimension ~

▣ Game Description
▶ Three classes classified as warriors, wizards and assassins!
▶ Strengthen your character through daily missions and bounty quests!
▶ Occupy your own estate with guild members! Large-scale PvP content before the territory occupation!
Infinite PvP in the Field
▶ Clear random content and earn rewards Ruins Dungeon!

▣ Basic Reward ▣
Dark Origin has its own missions.
Collect various items while clearing various missions!
-Daily missions are updated once a day.

▣ System Function
▶ Character Top Level
The highest level of character is 120. Try to level up using colorful battles!
▶ Voice chat function, with guild tactical hunting & PvP is possible.
▶ Class selection is not the end ~ Collect a variety of partners, get new skills.

♡ Right now! Feel the battle at your fingertips while using Dark Origins ♡

▣ Community ▣
▶ Dark Origins Official Cafe-http://cafe.naver.com/eyoudarkorigin
▶ Dark Origins Facebook-https://facebook.com/darkorigin.eyougame

————————————————– ————

▣ Smartphone app access permission guide ▣
In order to provide a smooth game environment, please allow access to the following terminal privileges.

[Required access]File storage: Permissions for saving game installation files and update files

[Optional access rights]Phone: Authority to proceed with account linking with mobile phone number
Camera / Media: Privileges to change in-game profile image
Allow use of microphone: Permission to use in-game voice chat

[How to withdraw access right]▶ Android 6.0 or later: Settings> Apps> Select permission item> Authorization list> Select permission consent or revocation
▶ Under Android 6.0: Upgrade your operating system to revoke access or delete apps
※ The app may not provide the individual consent function, and the access right can be revoked by the above method.
SDK 수정

Download APK

Tải APK (88.4 MB)

FAQ Download

다크 오리진 có an toàn không?

Game 다크 오리진 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 다크 오리진 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 다크 오리진 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 다크 오리진

Ramp Car Stunt 3D : Impossible Track Racing 2

Ramp Car Stunt 3D : Impossible Track Racing 2 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-07-01

Filesize 34.1 MB

JP High School Girl Survival Simulator Multiplayer

JP High School Girl Survival Simulator Multiplayer 121

Version 121

Developer

Uploaded 2021-03-29

Filesize 88.8 MB

Dots Link Crush

Dots Link Crush 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-08-17

Filesize 17.6 MB

IDBS Offroad Simulator

IDBS Offroad Simulator 2.0

Version 2.0

Developer

Uploaded 2021-06-22

Filesize 107.5 MB

Furious Tank: War of Worlds_1st Anniversary

Furious Tank: War of Worlds_1st Anniversary 1.2.1

Version 1.2.1

Developer

Uploaded 2020-05-21

Filesize 110.5 MB

Lil Nas X Old Town Road Piano Tap

Lil Nas X Old Town Road Piano Tap 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-09-12

Filesize 15.9 MB

Bike Stunt Master

Bike Stunt Master 100.6

Version 100.6

Developer

Uploaded 2020-07-01

Filesize 48.6 MB

Unknown Squad Free Firing Survival Battle Royale

Unknown Squad Free Firing Survival Battle Royale 2.1

Version 2.1

Developer

Uploaded 2020-04-08

Filesize 87.1 MB

EZPZ Saga——Chilled IDLE Fantasy

EZPZ Saga——Chilled IDLE Fantasy 1.1.0

Version 1.1.0

Developer

Uploaded 2020-06-02

Filesize 472.9 MB