App Information of 고수

App Name 고수 v1.0
Genre Games, Role Playing
Size90.4 MB
Latest Version1.0
Get it On Xem trên Google Play
Update2021-03-11
Rating
Installs10,000+

Description of 고수

고수

Game 고수 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 고수

대한민국 무협의 전설, 이제는 세계를 지배한다.

▶ 고수大통합 ◀

웹툰과 글로벌의 서버가 통합되면서 더욱 강행진 용비와 함께 고수의 새로운
시작에 함께 하세요!

【공식 카페】
고수의 최신 정보와 이벤트 정보를 빠르게 확인 할 수 있는 고수 공식 카페
https://cafe.naver.com/gosu2019

▶웹툰 ‘고수’를 기다리는 마음으로!
끊임없이 등장하는 신규 영웅과 스토리 모드!
끝날때 까지 끝난게 아니다!

▶웹툰 ‘고수’의 한 장면 처럼!
류기운&문정후 콤비의 전설은 계속된다!
탄탄한 스토리와 무협 액션이 가득한 정통 무협의 종착지

▶웹툰 ‘고수’를 내 손으로 직접!
백마곡, 파천문, 천지회 등 를 배경으로 한
생동감 넘치는 무림의 현장을 생생하게 재연하다!

▶웹툰 ‘고수’가 눈 앞에 현실처럼!
화려한 무공 액션을 느껴라!
이제는 모바일에서 고수의 무공을 실감나게 즐겨라!

▶’고수’에서만 특별하게!
문파원들이 합심하지 않으면 승리할 수 없다
고수만의 특별한 레이드 ‘문파수호전’

접근권한 안내

[필수적 접근권한]

▶사진, 미디어, 파일사용
이 권한은 게임 업데이트 진행시 사용되는 권한입니다. 기타 파일은 수정 또는 편집하지 않습니다.

▶마이크
이 권한은 네이버 카페 SDK를 통해 게임화면 촬영시 녹음을 위해 사용되는 권한입니다.

[접근권한 철회 방법]

▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제

※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로 6.0 이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

[주의사항]
필수적 접근권한 철회 시 리소스 중단 혹은 게임 접속 불가 현상이 발생할 수 있습니다.

▶ 고객센터
panggamehelp@panggame.com

개발자 연락처 : 070-4658-9412
주소: 서울특별시 강남구 논현로80길 25
이메일: panggamehelp@panggame.com

—-
개발자 연락처 : 070-4658-9412
통신판매업 번호: 제2014-서울강남-01064호
—-
개발자 연락처 :
통신판매업 번호: 제2014-서울강남-01064호
The legend of Korean martial arts now dominates the world.

▶ Gosu University Integration ◀

With the integration of webtoon and global servers,
Let’s get started!

【Official Cafe】
Gosu’s official cafe where you can quickly check the latest information and event information of Gosu.
https://cafe.naver.com/gosu2019

▶ With the heart waiting for the webtoon’Gosu’!
New heroes and story modes constantly appearing!
It’s not over until it’s over!

▶Like a scene from the webtoon’Gosu’!
The legend of the combination of Kiwoon Ryu & Junghoo Moon continues!
The destination of authentic martial arts full of solid story and martial arts action

▶ The webtoon’Gosu’ in my own hands!
Baekmagok, Pacheonmun, Cheonjihoe, etc.
The lively scene of Moorim is vividly reproduced!

▶Webtoon’Gosu’ is like a reality before your eyes!
Feel the splendid martial arts action!
Now, enjoy the martial arts of a master on mobile to come true!

▶ Special only in’Gosu’!
If the members of the door do not unite, you cannot win.
Go Soo’s special raid’Moonpa Guardian Battle’

Access permission information

[Required access rights]

▶Use of photos, media, and files
This permission is used when updating the game. No other files are modified or edited.

▶Microphone
This permission is used for recording game screens through the Naver Cafe SDK.

[How to revoke access rights]

▶ Android 6.0 or later: Settings> Apps> Select permission item> Permission list> Select consent or withdraw access permission

▶ Under Android 6.0: Upgrade the operating system to revoke access or delete apps

※ The app may not provide an individual consent function, and you can revoke access by the above method.
※ If you are using a version below Android 6.0, it is recommended to upgrade to 6.0 or higher because you cannot individually set optional access rights.

[Notes]
Revocation of essential access rights may result in resource interruption or inability to access the game.

▶ Customer Center
panggamehelp@panggame.com

Developer Contact: 070-4658-9412
Address: 25 Nonhyeon-ro 80-gil, Gangnam-gu, Seoul
Email: panggamehelp@panggame.com

—-
Developer Contact: 070-4658-9412
Mail order business number: 2014-Seoul Gangnam-01064
1. 단 관련 버그 수정
2. 신규 패키지 추가 (7종)

Download APK

Tải APK (90.4 MB)

FAQ Download

고수 có an toàn không?

Game 고수 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 고수 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 고수 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 고수

Disney Heroes: Battle Mode

Disney Heroes: Battle Mode 2.2.30

Version 2.2.30

Developer

Uploaded 2020-09-24

Filesize 100.4 MB

Frog Puzzle 🐸 Logic Puzzles & Brain Training

Frog Puzzle 🐸 Logic Puzzles & Brain Training 5.7.15

Version 5.7.15

Developer

Uploaded 2020-08-31

Filesize 23.7 MB

Blot Smart Note

Blot Smart Note 1.0.7

Version 1.0.7

Developer

Uploaded 2020-08-04

Filesize 2.8 MB

Blob Connect – Match Game

Blob Connect - Match Game 1.9.1

Version 1.9.1

Developer

Uploaded 2020-08-24

Filesize 6.1 MB

Kids Puzzles

Kids Puzzles 3.1

Version 3.1

Developer

Uploaded 2020-07-23

Filesize 22.2 MB

Fruits Legend

Fruits Legend 8.7.5009

Version 8.7.5009

Developer

Uploaded 2020-08-13

Filesize 16.2 MB

Mob vs Giants

Mob vs Giants 0.8

Version 0.8

Developer

Uploaded 2020-12-03

Filesize 47.2 MB

WORLD WAR ZOMBIES

WORLD WAR ZOMBIES 1.5

Version 1.5

Developer

Uploaded 2020-08-01

Filesize 26.6 MB

Free New Escape Games 051- Fun Escape Room 2020

Free New Escape Games 051- Fun Escape Room 2020 v1.1.5

Version v1.1.5

Developer

Uploaded 2020-09-11

Filesize 37.6 MB