App Information of 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈

App Name 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈 v12.5.1
Genre Games, Sports
Size84.3 MB
Latest Version12.5.1
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-07-07
Rating
Installs100,000+

Description of 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈

게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈

Game 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈 là dòng game Sports

Giới thiệu 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈

■게임 소개■

▶신규 대회모드 갤럭시 컵
2020시즌 개막의 하이라이트!
매회 색다른 컨셉과 라인업으로 경쟁하자!

▶신규 시나리오 샤이닝 앤젤스!
2020시즌을 장식할 그녀들이 왔다!
이제 야구도 청순발랄 야구돌과 상큼하게 즐기자!

▶[나만의 선수] 주어진 시간은 6주!
목표는 라이징 스타 리그 우승이다!
포지션별 끝판왕 선수들을 키워보자!

▶야구할래, 연애할래?
야구하구 연애도 하는거야!
호감도를 쌓아 트레이너의 슈퍼스킬을 전수받자!

▶마침내 찾아온 기회의 순간!
이 순간을 기다려왔다!
훈련 성과를 한 방으로 보여주자!

더 많은 이벤트와 최신 정보는 공식 카페 및 브랜드 페이지에서 확인해보세요!
★ 브랜드 페이지 바로가기: http://bit.ly/GAMEVILBSS_KR
★ 공식 카페 바로가기: https://cafe.naver.com/gamevilbss

** 최소 사양 : 갤럭시 S5 (OS 5.0) / RAM 2G
** 본 게임의 일부 아이템은 구매가 필요하며, 종류에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

스마트폰 앱 접근권한 안내

▶접근권한 별 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]– 단말기 정보: 게임 내 이벤트 진행 및 보상 지급 대상자 확인, 고객센터 문의 처리를 위해 필요한 정보입니다. 전화 걸기를 비롯한 단말기 기능에 영향을 미치지 않습니다.
– 저장공간: 게임 화면을 저장하거나, 불러올 때 사용되는 권한입니다. 게임 이외의 개인 저장정보에 접근하지 않습니다.

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.
※ 안드로이드 6.0미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.
※ 일부 앱의 경우 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며, 아래와 같은 방법으로 접근권한을 철회할 수 있습니다.

▶접근권한 철회방법
접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[운영체제6.0이상]설정>애플리케이션 관리>해당 앱선택>권한>접근권한 동의 또는 철회 선택

[운영체제6.0미만]운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제

* 게임빌 공식 웹사이트 : https://www.withhive.com
* 게임빌 공식 페이스북 커뮤니티 : https://www.facebook.com/gamevilfan/?pnref=story
* 게임빌 1:1 문의 하기 : https://m.withhive.com/customer/inquire
—-
개발자 연락처 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동 3층
02-1588-4263

사업자 등록번호:119-81-34778
통신판매업신고번호:제 2019-서울금천-0855호
통신판매업신고기관:서울특별시 금천구청
■ Game introduction ■

▶ New competition mode Galaxy Cup
Highlight of the opening of the 2020 season!
Let’s compete with a different concept and lineup every time!

▶ New scenario shining angels!
They are going to decorate the 2020 season!
Now, let’s enjoy baseball with fresh and pure baseball!

▶ [My Player] The given time is 6 weeks!
The goal is to win the Rising Star League!
Let’s raise the king of the end plate by position!

▶ Would you like to play baseball or love?
Baseball and dating!
Let’s build a good feeling and receive the trainer’s super skill!

▶ A moment of opportunity that has finally come!
I’ve been waiting for this moment!
Let’s show the training results in one room!

Check out the official cafe and brand page for more events and the latest information!
★ Go to the brand page: http://bit.ly/GAMEVILBSS_KR
★ Go to the official cafe: https://cafe.naver.com/gamevilbss

** Minimum specification: Galaxy S5 (OS 5.0) / RAM 2G
** Some items in this game require purchase, and additional fees may apply depending on the type.

Smartphone App Access Rights Guide

▶ Information by access authority
When using the app, we are requesting access to provide the following services.

[Optional access rights]-Terminal information: Information required for in-game event progress, compensation payment confirmation, and customer service inquiry processing. It does not affect terminal functionality, including dialing.
-Storage: Permission used to save or load the game screen. We do not access personal storage information other than games.

※ Even if you do not agree to allow the optional access right, you can use the service except for functions related to the right.
※ If you are using Android version less than 6.0, it is recommended that you upgrade to version 6.0 or higher, as you cannot set the optional access authority individually.
※ In the case of some apps, individual consent functions may not be provided, and access rights may be revoked in the following ways.

▶ How to revoke access
After consenting to access, you can reset or revoke access as follows.

[Operating system 6.0 or higher]Settings> Application management> Select the app> Permissions> Select consent or withdraw access rights

[Operating system less than 6.0]Upgrade the operating system to revoke access or delete apps

* Gameville official website: https://www.withhive.com
* Gameville official Facebook community: https://www.facebook.com/gamevilfan/?pnref=story
* Contact Gameville 1: 1: https://m.withhive.com/customer/inquire

[12.5.1 업데이트]– 버그 수정

Download APK

Tải APK (84.3 MB)

FAQ Download

게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈 có an toàn không?

Game 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 게임빌프로야구2020 슈퍼스타즈

Mendel’s Quest

Mendel's Quest 1.11

Version 1.11

Developer

Uploaded 2020-06-26

Filesize 56.2 MB

Panda Bubble Shooter Pop Blast

Panda Bubble Shooter Pop Blast 3.2.8

Version 3.2.8

Developer

Uploaded 2021-07-09

Filesize 51.2 MB

Chickens Shooter – Space Attack

Chickens Shooter - Space Attack 1.1.04

Version 1.1.04

Developer

Uploaded 2020-08-26

Filesize 76.2 MB

Girl Genius!

Girl Genius! 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2021-03-24

Filesize 114.7 MB

Khla Khlouk Game

Khla Khlouk Game 1.2

Version 1.2

Developer

Uploaded 2020-09-22

Filesize 6.1 MB

Fruity Cat –  bubble shooter!

Fruity Cat - bubble shooter! 1.62.1

Version 1.62.1

Developer

Uploaded 2020-09-24

Filesize 54.3 MB

Real Macau 2: Dafu Casino Slots

Real Macau 2: Dafu Casino Slots 2020.28.3

Version 2020.28.3

Developer

Uploaded 2020-07-21

Filesize 102.0 MB

Monster Trucks Up hill Racing – Free Fun Kids Game

Monster Trucks Up hill Racing - Free Fun Kids Game 1.2

Version 1.2

Developer

Uploaded 2020-08-21

Filesize 50.9 MB

Tien Len Mien Nam

Tien Len Mien Nam 2.3.6

Version 2.3.6

Developer

Uploaded 2020-05-16

Filesize 32.8 MB