App Information of 검은사막 모바일

App Name 검은사막 모바일 v1.31.44
Genre Games, Role Playing
Size92.7 MB
Latest Version1.31.44
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-08-18
Rating8.8
Installs1,000,000+

Description of 검은사막 모바일

검은사막 모바일

Game 검은사막 모바일 là dòng game Role Playing

Giới thiệu 검은사막 모바일

▶검은사막 모바일 ◀
당신이 진짜로 원했던 모험의 시작,
검은사막 모바일의 광활한 세계로 모험가 여러분을 초대합니다

▶게임 소개◀
월드클래스 MMORPG “검은사막 모바일”
150여개 국가에서 사랑받은 MMORPG!
검은사막의 감성과 감동을 모바일에서도 느껴보세요.

■ 강렬한 액션과 짜릿한 타격감
개성 넘치는 캐릭터와 화려한 스킬 액션
모바일을 뛰어넘은 압도적인 타격감
검은사막 모바일만의 박진감 넘치는 전투의 재미를 선사합니다.

■ 현존 최강의 모바일 그래픽
실사에 가까운 정교하고 수준 높은 그래픽!
원작의 아름다운 배경과 매력적인 캐릭터를
모바일에서도 즐길 수 있습니다

■ 놀랍도록 섬세한 커스터마이징
조작은 손쉽게, 커스터마이징은 정교하게!
모바일의 한계를 뛰어넘은 커스터마이징으로
나만의 특별한 캐릭터를 만들 수 있습니다.

■ 세계관을 아우르는 방대한 콘텐츠
낚시, 포획 등 풍부한 생활 콘텐츠와 영지 시스템
모험의 든든한 동반자 반려동물과 말 시스템
전투 그 이상의 재미를 느껴보세요.

■ 최소사양
갤럭시 S5 LTE – A

[검은사막 모바일 공식 포럼]검은사막 모바일 최신 뉴스를 가장 빠르게 받아보고 싶다면 지금 바로 가입!
https://forum.blackdesertm.com/
[검은사막 모바일 브랜드 페이지]브랜드 페이지에서 검은사막 모바일의 모든 것에 대해 알아보세요.
https://www.blackdesertm.com/

▶스마트폰 앱 접근권한 안내◀
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]사진/미디어/파일 저장 : 게임 실행 관련 파일 저장과 플레이 동영상/스크린샷 저장 시 사용합니다.

[선택적 접근권한]마이크 : 앱 내의 실시간 음성 채팅 기능 이용과 플레이 동영상 녹화에 사용합니다

[접근권한 철회 방법]▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0 이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

[주의사항]필수적 접근권한 철회 시 리소스 중단 혹은 게임 접속 불가 현상이 발생할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
+8216707597

▶Black Desert Mobile ◀
The beginning of the adventure you really wanted,
We invite you adventurers to the vast world of Black Desert Mobile.

▶Game introduction◀
World Class MMORPG “Black Desert Mobile”
MMORPG loved in over 150 countries!
Feel the emotion and emotion of Black Desert on mobile.

■ Intense action and thrilling feeling of blow
Character full of personality and brilliant skill action
An overwhelming sense of blow that goes beyond mobile
Black Desert Mobile presents a thrilling battle fun.

■ Existing strongest mobile graphics
Sophisticated and high-quality graphics that are close to real life!
The beautiful background and attractive characters of the original
You can also enjoy it on mobile

■ Incredibly detailed customization
Operation is easy, customization is elaborate!
With customization beyond the limits of mobile
You can create your own special character.

■ Extensive content encompassing the worldview
Rich life content and manor system such as fishing and catching
Adventure companion pet and horse system
It’s more than just a battle.

■ Minimum specification
Galaxy S5 LTE-A

[Black Desert Mobile Official Forum]If you want to receive the latest news on Black Desert Mobile, sign up now!
https://forum.blackdesertm.com/
[Black Desert Mobile Brand Page]Learn all about Black Desert Mobile on our brand page.
https://www.blackdesertm.com/

▶Smartphone App Access Permission Guide◀
When using the app, we are requesting access to provide the following services.

[Required access rights]Save photo/media/file: Used to save game play-related files and play video/screen shots.

[Optional access rights]Microphone: Used for real-time voice chat function within the app and for recording play videos

[How to revoke access rights]▶ Android 6.0 or higher: Settings> Apps> Select permission item> Permission list> Select consent or withdraw access permission
▶ Under Android 6.0: Upgrade the operating system to revoke access or delete apps
※ The app may not provide an individual consent function, and you can revoke access by the above method.
※ If you are using a version below Android 6.0, you cannot individually set optional access rights, so we recommend upgrading to 6.0 or higher.

[Precautions]Revocation of essential access rights may result in resource disruption or inability to access the game.

Download APK

Tải APK (92.7 MB)

FAQ Download

검은사막 모바일 có an toàn không?

Game 검은사막 모바일 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 검은사막 모바일 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 검은사막 모바일 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Related Posts of 검은사막 모바일

Kanji Drop

Kanji Drop 2.529

Version 2.529

Developer

Uploaded 2020-07-07

Filesize 63.0 MB

Adventure de Lost Treasure – New Puzzle Game 2020

Adventure de Lost Treasure - New Puzzle Game 2020 6.7

Version 6.7

Developer

Uploaded 2020-07-26

Filesize 51.8 MB

Word Serenity – Calm & Relaxing Brain Puzzle Games

Word Serenity - Calm & Relaxing Brain Puzzle Games 1.1.8

Version 1.1.8

Developer

Uploaded 2020-06-03

Filesize 70.4 MB

Phong Van Truyen Ky

Phong Van Truyen Ky 30.0

Version 30.0

Developer

Uploaded 2020-04-12

Filesize 7.7 MB

Game danh bai doi thuong Win123 Online

Game danh bai doi thuong Win123 Online 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-05-12

Filesize 45.0 MB

Richman Fight

Richman Fight 1201701

Version 1201701

Developer

Uploaded 2020-08-01

Filesize 221.0 MB

Parkour King

Parkour King 1.3.2

Version 1.3.2

Developer

Uploaded 2020-06-28

Filesize 52.2 MB

Euchre Card Classic

Euchre Card Classic 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-06-30

Filesize 9.4 MB

King of Kings – SEA

King of Kings - SEA 1.1.1

Version 1.1.1

Developer

Uploaded 2020-05-05

Filesize 1.7 GB